Προκήρυξη για την επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

Ο Δήμαρχος Πέλλας
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 περί επιλογής «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011, το άρθρο 7 του Ν.4623/19 και το άρθρο 51 του Ν.4873/21 και το άρθρο 10 του Ν.5056/2023 και ισχύει.
2. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1/661/07.01.2020 (ΑΔΑ: ΨΡΤΒ46ΜΤΛ6-ΘΥΟ)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 Ν. 4804/2021 περί κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

Προκηρύσσει

Μία (1) θέση Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Πέλλας (στο εξής «Συμπαραστάτης») .
Α) Προσόντα Συμπαραστάτη
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Κριτήριο ικανό να εξασφαλίσει στο πρόσωπο του Συμπαραστάτη τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, κρίνεται η γνώση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Στην επιλογή του Συμπαραστάτη, θα συνεκτιμηθεί η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Νομικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμου ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της αλλοδαπής ή η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Β) Αρμοδιότητες Συμπαραστάτη
Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.
Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του δήμου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α' 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες του δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Γ) Κωλύματα και ασυμβίβαστα
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4804/2021 (Α’ 90).
    
Δ) Διαδικασία επιλογής
Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Πριν την έναρξη της μυστικής ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στους υποψήφιους που το επιθυμούν, προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με την υποψηφιότητα τους.  Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ε) Χρόνος υποβολής υποψηφιοτήτων
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση-δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από τις 22/02/2024 έως τις 28/02/2024 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 14:00 στο 2ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος Πέλλας (αρμόδιος υπάλληλος Τσαλκιτζής Πολυχρόνης, τηλ. 2382350807).Την τελευταία ημέρα (28/02/2024) υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης δήλωσης υποψηφιότητας πριν την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η αίτηση-δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του αιτούντος θα ενισχύσει την υποψηφιότητα του για την πλήρωση της θέσης και από υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και δεν υφίστανται τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 10 του Ν.4804/2021.

ΣΤ) Προβλεπόμενη θητεία
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Ζ) Δημοσιότητα προκήρυξης
Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Η ισχύς της παρούσας προκήρυξης καταλαμβάνει και τις δύο (2) ψηφοφορίες που προβλέπει o νομοθέτης για την επιλογή του Συμπαραστάτη στην παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν.3852/2010.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 454 φορές