Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του έργου "Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Πέλλας"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου:
"Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Πέλλας"
Ο  Δήμος Πέλλας διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του  έργου «Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Πέλλας» στο πλαίσιο της Πράξης “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ”» Α.Μ. 6/2024, CPVS [45454100-5], συνολικού προϋπολογισμού 251.093,63€ με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/03/2024 και ώρα 10:00π.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 26/03/2024 και ώρα 10:00π.μ.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης.

Κριτήριο επιλογής στην καταλληλόλητα για την άσκησή επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλεται βεβαίωση ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 4.049,90€ (τεσσάρων χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών) με ισχύ δέκα τεσσάρων (14) μηνών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι δεκατρείς (13) μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση –NextGeneration EU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16780/Άξονας 2.2) η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.55.62.61.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 με το ποσό των 251.093,63€.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι τρεις (3) μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Η μελέτη και τα τεύχη διαγωνισμού είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.giannitsa.gr και στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 09/03/2024, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο έως 19/03/2024.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό διατίθενται στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας

Πληροφορίες : Κίτσογλου Μαγδαληνή
Οδός :ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1 & ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ταχ.Κωδ. : 58100 Γιαννιτσά
Τηλ. : 2382350854
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

  • Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Συστημικός Αριθμός: 206603) 

Διαβάστηκε 358 φορές