Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων και μπαρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμος Πέλλας (NUTS: EL524) προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων και ελέγχου πρόσβασης με χρήση βυθιζόμενων μπαρών»

συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 245.033,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προς εκτέλεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα.
2. Ταξινόμηση έργου Για την Ομάδα Α : C.P.V 44613700 - Απορριμματοφόροι Κάδοι Για την Ομάδα Β: C.P.V 34928450-7 – Στυλίσκοι, C.P.V 34923000-3 - Εξοπλισμός ελέγχου οδικής κυκλοφορίας, C.P.V 45233280-5 Τοποθέτηση φραγμάτων ασφαλείας οδών
3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 346392, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.giannitsa.gr
Γενικές πληροφορίες παρέχονται από στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

4. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από της ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/3/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/3/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

6.Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

7.Κριτήρια Επιλογής: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

8.Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, είναι : για την Ομάδα Α : χιλίων οχτακοσίων ευρώ (1.800,00€) για το Τμήμα 1, χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€) για το Τμήμα 2 και για την Ομάδα Β : πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτών (552,16€). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

9.Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στην Ομάδα Α της Πράξης : «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4286/1448/Α3/28-6-2019 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και έχει λάβει κωδικό MIS 5037510. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα 2 και 3 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ» με ΣΑΕ1551 με ποσό χρηματοδότησης 210.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και 34.233,92 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%).

10. Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας είναι έξι (6) μήνες.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας
12. Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 4-3-2024(ΑΔΑΜ: 24PROC014360971)

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διαβάστηκε 414 φορές