ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Κρύας Βρύσης - Αγίας Κυριακής»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Εσωβάλτων - Αγίου Πνεύματος» της 28/05/2024
με αριθμό πρωτ. 13977

 

Ο Δήμος Πέλλας
σύμφωνα με:
α) με  την αρ 123/2024  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ίδρυσης υπαίθριας οργανωμένης  βραχυχρόνιας αγοράς.
β)Τον με  αρ   106/2024  Κανονισμό λειτουργίας  υπαιθρίων οργανωμένων βραχυχρόνιων αγορών του άρθρου 38 του  Ν 4849/2021 του Δήμου  Πέλλας.
γ)Την υπ αριθμόν 1/2024 απόφαση Δημάρχου  περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων στους  Αντιδημάρχους.
δ ) Το σχετικό Τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις δραστηριοποίησης βραχυχρόνιας αγοράς/θρησκευτικής εμποροπανήγυρης «Κρύας Βρύσης - Αγίας Κυριακής» στην Κρύα Βρύση, στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς, την περίοδο από 5 Ιουλίου 2024 έως 9 Ιουλίου 2024.

α) Έξι (6) θέσεις καντινών διαστάσεων 8μ.Χ2μ. με αριθμό 53-58, χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Υ.Α 18982/01.03.2022).
β) Έντεκα (11) θέσεις φορητών τροχήλατων εγκαταστάσεων έψησης διαστάσεων 3μΧ2μ με αριθμό 36-46 (πχ ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες, γλυκίσματα κλπ) χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Υ.Α 18982/01.03.2022), ζαχαρώδη προϊόντα, ξηροί καρποί, προϊόντα οικοτεχνίας όπως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα κλπ. .
γ) Τριάντα μία (31) θέσεις βιομηχανικών ειδών διαστάσεων 3μΧ2μ με αριθμό 10-29 και 59-69 (είδη ένδυσης και υπόδησης, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη, παιχνίδια, λευκά είδη, δερμάτινα είδη όπως τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια, ψιλικά, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας, είδη οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, άλλα είδη χαρτιού, είδη λαϊκής τέχνης, είδη διακόσμησης, γλάστρες και εργαλεία κηπουρικής, είδη ανθοκομίας).
δ) Δώδεκα (12) θέσεις φορητών εγκαταστάσεων έψησης διαστάσεων 4μΧ2μ χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με αριθμό 30-35 και 47-52.
ε) Μία (1) θέση Λούνα Παρκ με συνολικό εμβαδό 900τ.μ. Αίτηση για τη διαδικασία παραχώρησης χώρου στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μήντο Χρήστο τηλ. 2382350831 σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή το συμβούλιο Επιθεώρησης (περί θεάτρων και κινηματογράφων) του άρθρου 2  του α.ν  445/1937(Α 22) και  τα  κατά  τόπους τμήματα αδειοδοτήσεων. 

Στο πλαίσιο της θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής από 25/06/2024 έως 01/07/2024 στο γραφείο αδειοδοτήσεων,  Δημοτικό Κατάστημα, 2ος όροφος, στην Κρύα Βρύση, πληροφορίες στα τηλέφωνα 2382351235 και 2382351236 αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες. Στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις αποφασίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την απόδοση θέσης.
Στην εν λόγω θρησκευτική Εμποροπανήγυρη δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά και είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας στις Βραχυχρόνιες Αγορές, κάτοχοι Άδειας Παραγωγού ή Επαγγελματία Πωλητή που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές, κάτοχοι Άδειας δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι Άδειας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη. Τη βεβαίωση Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας την εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών κατόπιν αιτήσεως των.
Η διάθεση ειδών και η παροχή υπηρεσιών διέπεται υποχρεωτικά από τους εξής όρους:
α) Τα πωλούμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.
β) Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεση τους να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ αριθ. 91354/30.07.2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων [Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (Β 2983)].
γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της εκάστοτε ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας.

Οι θέσεις πωλητών στην παρούσα Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη αγορά αποδίδονται ως εξής: α) ποσοστό 75% στους κατόχους Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας, β) σε ποσοστό 10% στους κατόχους Άδειας παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών, γ) σε ποσοστό 10% στους κατόχους Άδειας Δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο και δ) σε ποσοστό 5% στους κατόχους Αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη.

Σε περίπτωση μη επαρκούς ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων κάποιας κατηγορίας εκ των ανωτέρω, αυτές αποδίδονται σε αιτούντες των υπολοίπων κατηγοριών.

Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση θέσεων που ορίζονται με την παρούσα προκήρυξη, αυτές θα δοθούν με κλήρωση.

Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στην αρμόδια αρχή εντός 2 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

Βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην οργανωμένη υπαίθρια αγορά/βραχυχρόνια αγορά της οποίας η ισχύς είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της οργανωμένης υπαίθριας αγοράς/βραχυχρόνιας αγοράς.

Οι δικαιούχοι της έγκρισης συμμετοχής στις οργανωμένες υπαίθριες βραχυχρόνιες αγορές κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας, κάτοχοι Άδειας Παραγωγού ή Επαγγελματία Πωλητή, κάτοχοι Αδείας Δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή το Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι Αδείας Χειροτέχνη-καλλιτέχνη, υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος θέσης με  την υπ αριθμόν 103/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τον Κανονισμό λειτουργίας σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 106/2024, και  την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ίδρυσης οργανωμένης υπαίθριας βραχυχρόνιας αγορά σύμφωνα με την υπ αριθμόν 123/2024.

Το έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (https://www.giannitsa.gr/).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2382351235 και 2382351235.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

  • Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή ή κατόχου βεβαίωσης δραστηριοποίησης κάνοντας κλικ εδώ >>
Διαβάστηκε 312 φορές