ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίου Παντελεήμονος - Αθυριώτικα 2024»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίου Παντελεήμονος - Αθυριώτικα 2024»
της Δημοτικής Κοινότητας Αθύρων, με αριθμό πρωτ. 17982/04.07.2024

 

Ο Δήμος Πέλλας έχοντας υπόψη
1. Την με αριθ. 105/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ίδρυσης και λειτουργίας υπαίθριων οργανωμένων βραχυχρόνιων αγορών στο Δήμο Πέλλας, για το έτος 2024.
2. Την με αριθ. 106/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Κανονισμού λειτουργίας υπαιθρίων οργανωμένων βραχυχρόνιων αγορών του Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4849/2021.
3. Την με αριθ. 1/02.01.2024 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.
4. Το σχετικό Τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας.

Προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις δραστηριοποίησης βραχυχρόνιας αγοράς/θρησκευτικής εμποροπανήγυρης «Αγίου Παντελεήμονος-Αθυριώτικα 2024» στη Δημοτική Κοινότητα Αθύρων, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου και όμορη οδό, την 25, 26 και 27η Ιουλίου 2024.

α) Δύο (2) θέσεις καντινών διαστάσεων 8μ.Χ2μ. με αριθμό Κ1 έως Κ2, χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Υ.Α 18982/01.03.2022).
β) Τρείς (3) θέσεις φορητών τροχήλατων εγκαταστάσεων έψησης διαστάσεων 3μ.Χ2μ. με αριθμό Π1 έως Π3 (πχ ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες, γλυκίσματα κλπ) χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Υ.Α 18982/01.03.2022), ζαχαρώδη προϊόντα, ξηροί καρποί, προϊόντα οικοτεχνίας όπως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα κλπ. .
γ) Τέσσερις (4) θέσεις βιομηχανικών ειδών διαστάσεων 3μ.Χ2μ. με αριθμό Β1 έως Β4 (είδη ένδυσης και υπόδησης, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη, παιχνίδια, λευκά είδη, δερμάτινα είδη όπως τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια, ψιλικά, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας, είδη οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, άλλα είδη χαρτιού, είδη λαϊκής τέχνης, είδη διακόσμησης, γλάστρες και εργαλεία κηπουρικής, είδη ανθοκομίας).
δ) Μία (1) θέση Λούνα Παρκ με αριθμό Λ1. Αίτηση για τη διαδικασία παραχώρησης χώρου στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μήντο Χρήστο τηλ. 2382350831 και για έγκριση λειτουργίας στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παπαστεργίου Κωνσταντίνο τηλ. 2382350853 ή 854.
Στα πλαίσια της θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής από 15.07.2024 έως 18.07.2024 στο γραφείο αδειοδοτήσεων στην Πέλλα, Δημοτικό Κατάστημα, 1ος όροφος, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2382351780 αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες. Στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις αποφασίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την απόδοση θέσης.
Στην εν λόγω θρησκευτική Εμποροπανήγυρη δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά και είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας στις Βραχυχρόνιες Αγορές, κάτοχοι Άδειας Παραγωγού ή Επαγγελματία Πωλητή που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές, κάτοχοι Άδειας δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι Άδειας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη. Τη βεβαίωση Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας την εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών κατόπιν αιτήσεως των.
Η διάθεση ειδών και η παροχή υπηρεσιών διέπεται υποχρεωτικά από τους εξής όρους:
α) Τα πωλούμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.
β) Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεση τους να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ αριθ. 91354/30.07.2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων [Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (Β 2983)].
γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της εκάστοτε ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας.

Οι θέσεις πωλητών στην παρούσα Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη αγορά αποδίδονται ως εξής: α) ποσοστό 75% στους κατόχους Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας, β) σε ποσοστό 10% στους κατόχους Άδειας παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών, γ) σε ποσοστό 10% στους κατόχους Άδειας Δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο και δ) σε ποσοστό 5% στους κατόχους Αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη.
Σε περίπτωση μη επαρκούς ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων κάποιας κατηγορίας εκ των ανωτέρω, αυτές αποδίδονται σε αιτούντες των υπολοίπων κατηγοριών.
Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση θέσεων που ορίζονται με την παρούσα προκήρυξη, αυτές θα δοθούν με κλήρωση.
Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στην αρμόδια αρχή εντός 2 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.
Βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην οργανωμένη υπαίθρια αγορά/βραχυχρόνια αγορά της οποίας η ισχύς είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της οργανωμένης υπαίθριας αγοράς/βραχυχρόνιας αγοράς.
Οι δικαιούχοι της έγκρισης συμμετοχής στις οργανωμένες υπαίθριες βραχυχρόνιες αγορές κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας, κάτοχοι Άδειας Παραγωγού ή Επαγγελματία Πωλητή, κάτοχοι Αδείας Δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή το Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι Αδείας Χειροτέχνη-καλλιτέχνη, υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος θέσης σύμφωνα με την με αριθ. 103/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πέλλας.
Το έντυπο αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (https://www.giannitsa.gr/).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2382351780.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μερεμητσάκη Ευφροσύνη


  • Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή ή κατόχου βεβαίωσης δραστηριοποίησης κάνοντας κλικ εδώ >>
Διαβάστηκε 104 φορές