ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του έργου:
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ»

Ο Δήμος Πέλλας διακηρύττει ότι την 9η του μηνός Μαΐου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα  διεξαχθεί ηλεκτρονική Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ»

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του έργου:
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ»

Ο Δήμος Πέλλας διακηρύττει ότι την 18η του μηνός Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί ηλεκτρονική Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ»
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Πέλλας»

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις