ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Ο Δήμαρχος Πέλλας έχοντας υπόψη
1) Τις διατάξεις της παρ. 1, περ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
2) Tις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007
3) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011
4) Tον ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις