Ο Δήμαρχος Πέλλας
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 περί επιλογής «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011, το άρθρο 7 του Ν.4623/19 και το άρθρο 51 του Ν.4873/21 και το άρθρο 10 του Ν.5056/2023 και ισχύει.
2. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1/661/07.01.2020 (ΑΔΑ: ΨΡΤΒ46ΜΤΛ6-ΘΥΟ)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 Ν. 4804/2021 περί κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμος Πέλλας (NUTS: EL524) διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (CPV: 32441200-8, 30211300-4, 48421000-5, 80532000-2, 79131000-1, 38421100-3, 51100000-3)

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2024 00:00

Προμήθεια υλικών άρδευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμος Πέλλας (NUTS: EL524) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας, έτους 2024, αξίας 68.165,73 ευρώ με το Φ.Π.Α.24%, και με κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της Σύμβασης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  Κωδικός CPV: 43323000-3, Κωδικός NUTS:EL524 Νομός Πέλλας.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα οκτώ (18) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση του Προγράμματος Άθληση για Όλους του Δήμου Πέλλας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και συγκεκριμένα των εξής, ανά κλάδο/ ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά ) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμος Πέλλας (NUTS: EL524) διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την Προμήθεια  πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2024-2026 (CPV: 09135100-5) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της σύμβασης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κρύας Βρύσης, Δ.Ε. Κρύας Βρύσης, Δήμου Πέλλας και αντικατάσταση αγωγού στην Δ.Ε. Γιαννιτσών επι της οδού Δουβαντζή» με προϋπολογισμό 1.890.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). Αρ.μελέτης 4/2024.
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ, Δ.Ε. ΚΥΡΡΟΥ, Δ. ΠΕΛΛΑΣ» με προϋπολογισμό 1.588.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). Αρ.μελ.5/2024.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας έχοντας υπόψη
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
2) Tις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Tον ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας
4) Το γεγονός ότι ο Δήμος Πέλλας έχει πληθυσμό 57.039 κατοίκους (ΦΕΚ 2802/Β/2023), δηλαδή άνω των 20.000 κατοίκων και συνεπώς μπορεί να συστήσει μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη με την ιδιότητα του δημοσιογράφου για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Επικοινωνίας, Προβολής, Δημοσίων Σχέσεων, Διοργανώσεων, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που αφορούν τον Δήμο.
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ Δ. ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ PE 100» με προϋπολογισμό 675.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ,  Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Δ. ΠΕΛΛΑΣ» με προϋπολογισμό 805.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%), αρ.μελ.2/2024.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις