Σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο (ΦΕΚ 461/τΒ/14.2.20) και με βάση τον πίνακα που ακολουθεί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Αραβησσού της ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Πέλλας για την ανέγερση και τη λειτουργία σταυλικών εγκαταστάσεων:

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμος Πέλλας (NUTS: EL524) προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων και ελέγχου πρόσβασης με χρήση βυθιζόμενων μπαρών»

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου:
"Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Πέλλας"
Ο  Δήμος Πέλλας διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του  έργου «Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Πέλλας» στο πλαίσιο της Πράξης “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ”» Α.Μ. 6/2024, CPVS [45454100-5], συνολικού προϋπολογισμού 251.093,63€ με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις