Πρόσκληση σε συνεδρίαση στις 21-12-2011

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 21-12-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ. μ. για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση της αριθμ. 101/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την ψήφιση του ισολογισμού – απολογισμού  οικ. Έτους 2010 της  πρώην Δημοτικής Επιχείρησης  Γιαννιτσών.
 2. Έγκριση της αριθμ. 102/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την ψήφιση του ισολογισμού – απολογισμού  οικ. Έτους 2010 της  πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Μ. Αλεξάνδρου.
 3. Έγκριση της αριθμ. 103/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την ψήφιση του ισολογισμού – απολογισμού  οικ. Έτους 2010 της  πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Κρύας Βρύσης.
 4. Έγκριση της αριθμ. 104/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την ψήφιση του ισολογισμού – απολογισμού οικ. Έτους 2010 της  πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Πέλλας.
 5. Έγκριση της αριθμ. 105/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την ψήφιση του ισολογισμού – απολογισμού  οικ. Έτους 2010 της  πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Κύρρου.
 6.  Έγκριση της αριθμ. 106/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την αναμόρφωση πρ/σμού της, για το οικονομικό έτος 2011.
 7. Έγκριση της αριθμ. 6/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΔΗ Γιαννιτσών που αφορά την ψήφιση του απολογισμού του για το οικονομικό έτος 2010.
 8. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Σύνδεσμο Διαδημοτικής Συνεργασίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας , για την υλοποίηση του έργου: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας ( Ν.Α τμήμα) Ν. Πέλλας και καθορισμός του τρόπου υλοποίησης.
 9. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την διερεύνηση της αναγκαιότητας της αναμόρφωσης της λειτουργικότητας της; Οδικής ασφάλειας ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πέλλας.
 10. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε Κύρρου , Α.Μ 8/2011.
 11. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε Πέλλας Α.Μ. 19/2011.
 12. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας ( Ν.Α τμήμα) Ν. Πέλλας – ΧΥΤΑ Γιαννιτσών.
 13. Τροποποίηση της αριθμ. 187/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Γιαννιτσών , ως προς την ανταλλασσόμενη έκταση.
 14. Διόρθωση  τίτλου έργου  στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2011 από την λανθασμένη γραφή « κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης (  Άθυρα – Δυτικό) στην ορθή γραφή «κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη γέφυρα Τοπικής Κοινότητας Δυτικού».
 15. Αίτημα για δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων από την Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας , συγκεκριμένα τμήματα αγροτεμαχίων υπ’ αριθμ. 1159 και 1161 , εμβαδού 2.427,11 τ.μ και 5.539,79 τ.μ. αντίστοιχα αγροκτήματος οικισμού Δαμιανού και αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 177 και τμήμα του υπ’ αριθμ. 176α αγροτεμαχίου με εμβαδό 10.937 τ.μ και 18.330,33 τ.μ αντίστοιχα του αγροκτήματος Ανύδρου με σκοπό την δημιουργία του ΧΥΤΑ.
 16. Γνωμοδότηση για την δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα έκταση 250 τ.μ από το υπ’ αριθμ. 1653 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Παλαιφύτου , για ανόρυξη γεώτρησης.
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης παλιού ρυμοτομούμενου κτίσματος , εμβαδού 36,16 τ.μ. επί τη οδού Καράϊτση ( αριθμ. 1/1987 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού).
 18. Έγκριση ή μη σύμβασης υπεργολαβίας της Κοινοπραξίας « Δημοσθένης Κατασκευαστική ΑΒΕΤΕ – Πολατσίδης Παύλος του Δημοσθένη) με τον υπεργολάβο Ιωάννη Κ. Ανδρονικίδη και Σια Ο.Ε για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: Ολοκληρωμένη παρέμβαση  ανάπλασης οδών – πεζοδρόμων – χώρων πρασίνου περιοχής παλαιών Σφαγείων, έως Δημαρχείο.
 19. Χωροθέτηση ρήψης στερεών αποβλήτων ( μπάζα) στην Τοπική Κοινότητα Δυτικού.
 20. Καθορισμός τιμής μονάδος προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 32,0 τ.μ στην ιδιοκτησία των: 1) Ελένης Δεληχατζή του Σωτηρίου και 2) Παρθένας Χήρας Σωτηρίου Δεληχατζή , σύμφωνα με την αριθμ. 3/1999 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού.
 21. Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων.
 22. Κήρυξη εκπτώτου του μισθωτή του Δημοτικού αστικού ακινήτου Δημοτικό αναψυκτήριο πρώην domus στην Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης.
 23. Βράβευση αριστούχων μαθητών του Γυμνασίου Δημοτικής Κοινότητας Πέλλας από το κληροδότημα της κας Μακαρόνα.
 24. Ψήφιση δαπανών για συμμετοχή Δ.Υ σε επιμορφωτικά προγράμματα.
 25. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
 26. Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2011.
 27. Αιτήσεις -  διάφορα έγγραφα.
 • Εισηγητής του 7ου ,21ου,22ου ,23ου και 27ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
 • Εισηγητής του 1ου μέχρι και του 6ου θέματος η πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κα Λούσπα Ερασμία
 • Εισηγητής από το 8ο θέμα μέχρι και το 20ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
 • Εισηγητής του 24ου,25ου,26ου θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κωβαίος Κων/νος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ

Ευχαριστούμε για την συνεργασία
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστηκε 6370 φορές