ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Έχοντας υπόψη:

1)Την υπ’αριθμ.  159 /2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ.  7525/8-6-2012 όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 που φορά την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες στους Ο.Τ.Α.

                                          Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Πέλλας και συγκεκριμένα δώδεκα (12) εργατών καθαριότητας και οκτώ (8) εργατών πρασίνου.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 25/6/2012  έως  29/6/2012   στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Πέλλας (Εθνικής Αντίστασης & Χατζηδημητρίου γωνία, Γιαννιτσά, αρμόδια  κα Παπαμιχαήλ Μαρία.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.

                                                                              Ο Δήμαρχος Πέλλας

                                                                         ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΩΤ. ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 4791 φορές