Πρόσκληση στην 14η συνεδρίαση Δ.Σ. στις 12-10-2012

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις  12-10-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα   παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Ανακήρυξη σε επίτιμο Δημότη Δήμου Πέλλας του Μακαριότατου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου.
2)    Έγκριση της αριθμ. 30/2012 απόφασης του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Δήμου Πέλλας που αφορά την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
3)    Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2011 της ΔΗΚΕΠΑΠ.
4)    Έγκριση της αριθμ. 56/2012 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά αναμόρφωση πρ/σμού της για το οικονομικό έτος 2012.
5)    Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο : Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ( Τ.Μ.Π.Α) και τεχνική μελέτη έργων αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ( ΧΑΔΑ) στη θέση Πενταπλατάνου του Δήμου Γιαννιτσών ,του αναδόχου μελετητή, Σύμπραξη μελετητών και γραφείων μελετών: 1)  ENVIROPLAN-  Σύμβουλοι Αναπτυξιακών και Τεχνικών Έργων  Α.Ε. και 2) Λώλος Θεοφάνης , πρ/σμού: 21.459,28 ( Α.Μ. 97/2011).
6)    Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του παρακάτω  έργου , καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος , αναμόρφωση πρ/σμού, οικονομικού έτους 2012, εξειδίκευση πίστωσης, 245.431,28 € για την εκτέλεση του έργου: Αρδευτικό δίκτυο ΑΜΠΕΛΙΑ, Δημοτικής Κοινότητας Μυλοτόπου , Δημοτικής Ενότητας Κύρρου , Δήμου Πέλλας.
7)    Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του παρακάτω  έργου , καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος , αναμόρφωση πρ/σμού, οικονομικού έτους 2012, εξειδίκευση πίστωσης, 242.097,29 € για την εκτέλεση του έργου: Αρδευτικό δίκτυο περιοχής ποτάμι - Μπέικα  Τοπικής Κοινότητας Παλαιφύτου , Δημοτικής Ενότητας Μεγ. Αλεξάνδρου , Δήμου Πέλλας .
8)    Καθορισμός τρόπου δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ΄΄ Μακεδονία – Θράκη΄΄ με κωδικό MIS 346614 , βάση της υπ’ αριθμ. 3133/6.06/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας.
9)    Καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος για την παρακολούθηση ποιότητας – ποσότητας πόσιμού νερού του Δήμου Πέλλας , που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄ Μακεδονία – Θράκη ΄΄ 2007 -2013.
10)    Αγορά αγροτεμαχίων για την αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων  ( ΧΑΔΑ) στην θέση Πενταπλατάνου του Δήμου Πέλλας.
11)    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑ Πέλλας για την υλοποίηση του έργου: Δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ Παλαιφύτου του πρώην Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου, πρ/σμού: 2.875.740,00 € και υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη με ενδιάμεσο φορέα ΕΕΤΑΑ Α.Ε , στον άξονα προτεραιότητα 7.
12)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε Πέλλας . Α.Μ. 19/2011.
13)    Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτόστρωση οδών Φιλιππουπόλεως  Γιαννιτσών , Α.Μ 25/2011
14)    Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης « Γενικού σχεδιασμού αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων για την μελε΄τη ανάπλασης του αστικού ιστού της Δ.Κ. Πέλλας για την προσπελασιμότητα των αρχαιολογικών χώρων ( κατηγ. 07) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2στ του Ν.3316/2005 , όπως διορθώθηκε με το άρθρο 5 παρ 4 του Ν.3481/2006 και έγκριση της πρόσκλησης.
15)    Αίτηση του Σιδώρη Θωμά του Ιωάννη για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος με εξώδικο συμβιβασμό για αποζημίωση ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησιών της πράξης εφαρμογής επέκτασης οικισμού Πενταπλατάνου Δήμου Πέλλας.
16)    Έγκριση διενέργειας προμηθειών από το Δ.Σ , σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν.3852/2010 ( Ελ. Συν. Τμήμα 7 Πράξη 33/2012).
17)    Έγκριση της αριθμ. 194/2012  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την υποβολή κατάστασης υλοποίησης του πρ/σμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Πέλλας.
18)    Έγκριση μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση δαπανών μετακίνησης.
19)    Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2012.
20)    Διαγραφή οφειλών.
21)    Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
22)    Ψήφιση δαπανών για εκδηλώσεις 20ης και 28ης Οκτωβρίου 2012.
23)    Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ( πρώην DOMOUS) στην Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης.
24)    Γνωμοδότηση για τον καθορισμό αριθμού αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.
25)    Χορήγηση  παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
26)    Ψήφιση πιστώσεων και επέκταση δικτύου φωτισμού σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
27)    Αιτήσεις -  διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου, 22ου,23ου, 26ου και 27ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής από το 5ο μέχρι και το 15ο θέμα τη Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 2ου θέματος η πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας κα. Μαντζούκη Μαρία .
Εισηγητής του 3ου και 4ου θέματος η πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας κα Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής από το 16ο μέχρι και το 21ο θέμα ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κωβαίος Κων/νος
Εισηγητής του 24ου και 25ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καζαντζίδης Σωκράτης.
                                                             

                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ


                                             ΧΡΗΣΤΟΣ   ΠΑΣΣΑΛΗΣ

Διαβάστηκε 4652 φορές