Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 28-12-2012 - ώρα 18:00

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 28-12-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα της  Η.Δ. , σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 , τις όμοιες του άρθρου 26 του Ν. 3203/2003 και του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2011.
 
Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κωβαίος Κων/νος.

                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ


                                                                ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 4047 φορές