ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 28-12-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

Ο Δήμος Πέλλας, θα χορηγήσει για το έτος 2013 άδειες άσκησης  υπαιθρίων πλανόδιων, εμπορικών δραστηριοτήτων.

Αιτήσεις/δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, σε ημερομηνίες που θα ορισθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Δικαιολογητικά:

  1. αίτηση - υπεύθυνη δήλωση όπου βεβαιώνεται ότι «δεν κατέχω άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και δεν συνδέομαι με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς μου».
  2. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος 2012
  3. πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία, ότι ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες :

(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί

(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),

(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,

(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης

(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο

(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM

(η) άνεργοι με ετήσιο εισόδημα, κάτω του αφορολογήτου μισθωτών – συνταξιούχων.

   4. Κάρτα ανεργίας.

   5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας στο Δήμο Πέλλας για τουλάχιστον τα δύο τελευταία έτη

Πληροφορίες: Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Μητροπόλεως 31-Γιαννιτσά-τηλ: 23823 52225 κα Παμπουλάκη

Ευχαριστούμε για την συνεργασία

          ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστηκε 3904 φορές