ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 76 & 282 παρ.16 του Ν.3852/10 και την εγκύκλιο 59/2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ, γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Πέλλας, με απόφαση που θα ληφθεί με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, θα προβεί σε εκ νέου συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,  λόγω λήξης της θητείας της.

Η Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο και για να συγκροτηθεί η επιτροπή, καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες.

Πιο συγκεκριμένα:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων των πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων  
ι) δημότες

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Στην παρ.16 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι ειδικά για την περίοδο 2010- 2014, για όσα αιρετά όργανα προβλέπεται θητεία διάρκειας δυόμιση ετών, για την ίδια περίοδο, νοείται θητεία δύο (2) ετών, η δε δεύτερη διετία της θητείας λήγει την 31η Αυγούστου 2014. Ο συνολικός αριθμός των μελών της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Οι υποψηφιότητες των μελών κατατίθενται στο γραφείο της Γραμματείας Επιτροπής Διαβούλευσης δήμου Πέλλας, στη Δ/νση: Γιαννιτσά, Εθν.Αντίστασης και Χ’’δημητρίου γωνία (2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης στον τοπικό τύπο. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα σύντομα στοιχεία βιογραφικού, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail).

Σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες των μελών υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο αριθμό θα διενεργηθεί εκλογή μεταξύ των εκπροσώπων των τοπικών φορέων και των δημοτών που θα πραγματοποιηθεί παρουσία των προέδρων και των νομίμων εκπροσώπων τους σε ημερομηνία που θα καθοριστεί.

Πιστεύουμε πως η ανταπόκρισή σας θα είναι θετική, αφού ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη δυναμική του δήμου μας.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία
Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 3499 φορές