Εκτελεστική Επιτροπή 3/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αριθ.Αποφ.  3


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην  Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου  Πέλλας (άρθρο 63δ Ν. 3852/2010)

Στα Γιαννιτσά, σήμερα Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή  ύστερα από την 13450/18-03-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οχτώ (8) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
2.    ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
3.    ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ    
4.    ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
5.    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ    
6.    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
7.    ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
8.    ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Βαλασιάδου Κατερίνα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 περ. δ’ του ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή. Όπως είναι γνωστό για το 2011 ετήσιο πρόγραμμα δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου,   σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ άρθρο 9 Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011.            Για το σκοπό αυτό ζητήσαμε αρχικά από την οικονομική υπηρεσία του δήμου να συντάξει ένα προσχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 το οποίο και διαβιβάσαμε στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προκειμένου να λάβει γνώση και να γνωμοδητήσει σχετικά.  Η Δημοιτκή Επιτροπή Διαβούλευσης με την αριθ.2/2011 απόφασή της γνωμοδότησε θετικά στο εν λόγω προσχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου,  επεξεργάστηκε εκ νέου το προσχέδιο του προϋπολογσιμού λαμβάνοντας υπόψη της και τις προτάσεις της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης και μας υπέβαλε προσχέδιο προϋπολογισμού το οποίο καλούμεθα να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για την τελική κατάρτιση και υποβολή αυτού στην Οικονομική Επιτροπή.
Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κατά τόπο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους οι οποίοι αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα ο προϋπολογισμός του 2011 να είναι ρεαλιστικός, προσαρμοσμένος στα στενά οικονομικά δεδομένα της φετινής χρονιάς αλλά παράλληλα πρέπει να θέτει και τις βάσεις για ένα Καλλικρατικό δήμο με αναπτυξιακή πολιτική και κοινωνικό χαρακτήρα.
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα οικονομικά μεγέθη τα οποία δεν μπορούν να προσδιοριστούν  με σαφήνεια καθώς αφενός ο δήμος δεν γνωρίζει το ύψος των επιχορηγήσεων που θα λάβει το 2011 τόσο για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών όσο και για την κάλυψη των δαπανών σε τρίτους και αφετέρου ο δήμος δεν εισέπραξε δύο δόσεις ΣΑΤΑ που προορίζονται για αναπτυξιακούς και επενδυτικούς σκοπούς. Με δεδομένο λοιπόν την οικονομική στενότητα που υπάρχει στο Δήμο λόγω των αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων πρότεινε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2011 που θα εισηγηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή να περιέχει τα απολύτως αναγκαία και απαραίτητα έξοδα ώστε να είναι αποτελεσματικός και εναρμονισμένος στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης που διέπει τη χώρα μας.
Με βάση τα ανωτέρω πρότεινε την ψήφιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού που κατέθεσε η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 
Η Eκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
- Την εισήγηση του προέδρου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- Την αριθ. 2/2011 απόφαση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης
- Το προσχέδιο προϋπολογισμού του οικονομικού τμήματος του Δήμου Πέλλας


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
Το πρσχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ    

ΤΑ   ΜΕΛΗ
1.    ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.    ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
3.    ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
5.    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6.    ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7.    ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 6621 φορές