Εκτελεστική Επιτροπή 4/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αριθ.Αποφ.  4


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στo Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου  Πέλλας (άρθρο 63στ Ν. 3852/2010)

Στα Γιαννιτσά, σήμερα Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή  ύστερα από την 39388/14-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οχτώ (8) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη:


             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ              ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
2.    ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
3.    ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ    
4.    ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
5.    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ    
6.    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
7.    ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
8.    ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Βαλασιάδου Κατερίνα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 περ. δ’ του ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 Με τις παρ.1-4 και 6 του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 ορίζονται τα εξής:
«1.Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα, και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
2.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο».
Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.3852/2010:
«Οι συνιστώμενοι δια του παρόντος δήμοι και στο πλαίσιο κατάρτισης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και της Συγκρότησης των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κυρωτικού νόμου 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), υποχρεούνται μέχρι 31.12.2012 να περιλάβουν, στους ανωτέρω οργανισμούς, και υπηρεσιακές μονάδες με τα ακόλουθα αντικείμενα:
α) Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
β) Οικονομική υπηρεσία
γ) Τεχνική υπηρεσία
δ) Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ε) Διαφάνειας
στ) Νομικής υποστήριξης
ζ) Διοίκησης – Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
η) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
θ) Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας
ι) Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και
ια) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, εφόσον ασκούνται αντίστοιχες αρμοδιότητες.»

Όσον αφορά το προσωπικό, πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη στον Ο.Ε.Υ. για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των συνενούμενων δήμων το οποίο καθίσταται, αυτοδικαίως, προσωπικό του νεοσύστατου δήμου, με την ίδια σχέση εργασίας, και καταλαμβάνει αντίστοιχες, κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 254 Ν.3852/2010 καθώς επίσης και για το μεταταχθέν προσωπικό που προέρχεται από Νομαρχίες κατά το άρθρο 257 του Ν.3852/2010.

Προκειμένου να μελετηθούν όλες οι αλλαγές που προβλέπονται από το ν.3852/2010 και με γνώμονα τον πρότυπο Οργανισμό της ΕΕΤΑΑ, ορίσθηκε ομάδα εργασίας κατάρτισης σχεδίου του ΟΕΥ και ζητήθηκε η συνδρομή του Διευθυντή του Δήμου για τη σύνταξη ενός σύγχρονου και ευέλικτου Ο.Ε.Υ.  που θα ακολουθεί τα πληθυσμιακά, γεωγραφικά, οικονομικά κριτήρια και θα προβλέπει όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την πιο εύρυθμη και αποτελεσμτική λειτουργία του νέου Δήμου.

Με βάση τα ανωτέρω Ο Πρόεδρος πρότεινε την ψήφιση του σχεδίου του Οργανισμού Εσωτεριικής Υπηρεσίας του Δήμου Πέλλας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την εισήγηση του προέδρου,
- το σημείο στ’ του άρθρου 63 & τα άρθρα 97,98,254 και 257 του Ν.3852/10
- το άρθρο 10 του Ν.3584/2007
- την αριθ. 1/2011 Απόφαση Δημάρχου για την κατάταξη προσωπικού των συνενούμενων δήμων ως προσωπικό του νέου δήμου Πέλλας (άρθρο 254 Ν.3852/2010)
- το προσωπικό που μεταφέρθηκε ή μετατάχθηκε στο Δήμο από άλλους φορείς
- τον πρότυπο ΟΕΥ της ΕΕΤΑΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το παρόν Σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πέλλας.
Το Σχέδιο του του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αποτελεί αναπόσποαστο μέρος της παρούσας απόφασης.


H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ    

ΤΑ   ΜΕΛΗ
1.    ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.    ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
3.    ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
5.    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6.    ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7.    ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 6539 φορές