Εκτελεστική Επιτροπή 6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αριθ.Αποφ.  6


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου  Πέλλας

Στα Γιαννιτσά, σήμερα Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή  ύστερα από την 81256/28-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οχτώ (8) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
2.    ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
3.    ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ    
4.    ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
5.    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ    
6.    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
7.    ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
8.    ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Βαλασιάδου Κατερίνα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ. αριθμ’. 5694/03.02.2011 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ, ορίζεται ότι:
«1. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια:
α. Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός.
Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.
Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες.
β. Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός
Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις.
Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων.
γ. Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός.
Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος».
Σύμφωνα με το άρθρο 11 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζονται τα εξής:
Ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011-2014:
α. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια.
β. Η προθεσμία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2011.
γ. Για το προηγούμενο έτος, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελούσε ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα.
δ. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2012 συντάσσεται μαζί με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
ε. Κατά τη μεταβατική περίοδο δεν συντάσσεται ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης. Ειδικά για το έτος 2012, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα.  (αριθ.πρωτ. 1536/13-01-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).
Επιπλέον με την παρ. 5 του άρθρου 2 «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268Α/31-12-2011), η προθεσμία εκπόνησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού παρατείνεται έως την 30-09-2012.
      Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1,2 και 3 του Π.Δ 89/11 «Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου και συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή».
«Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο, συνεργάζεται με τους όμορους δήμους για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών».
 «Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση».
Για το σκοπό αυτό ζητήσαμε από τα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, τα νομικά πρόσπωπα (ΔΗΚΕΠΑΠ, ΚΕΚΑΠΠΑ και ΔΕΥΑΠ) καθώς και από τις Διευθύνσεις των υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας να υποβάλλουν προτάσεις  για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των τομέων που τους αφορούν, για τη σύνταξη του σχεδίου του στρατηγικού σχεδιασμού.
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου,  επεξεργάστηκε τις προτάσεις όσων  δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ανταποκρίθηκαν, τις προτάσεις των νομικών προσώπων και τις προτάσεις των Διευθύνσεων των υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας, λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις ανάγκες του Δήμου ως προς τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων και δράσεων για τη δημοτική περίοδο 2011-2014 και μας υπέβαλε το παρόν σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο καλούμεθα να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για την τελική κατάρτιση και υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
Επιπλέον ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή σε συνεργασία με τους Δήμους φροντίζει για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.
Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κατά τόπο Αντιδημάρχους οι οποίοι αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα προγραμματισμού και εκτέλεσης κατά προτεραιότητα ορισμένων έργων και δράσεων που αφορούν τις δημοτικές ενότητες αρμοδιότητάς τους, με σκοπό  την ένταξη τους σε αναπτυξιακή τροχιά.
Με βάση τα ανωτέρω πρότεινε την ψήφιση του σχεδίου του στρατηγικού σεδιασμού που κατέθεσε η αρμόδια υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού του Δήμου.

 

  • Κατεβάστε την αρ. 6 απόφαση κάνοντας κλικ εδώ >>
Διαβάστηκε 6491 φορές