Εκτελεστική Επιτροπή 7/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αριθ.Αποφ.  7


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/2012 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας

ΘΕΜΑ: Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής

Στα Γιαννιτσά, σήμερα Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή  ύστερα από την 12899/24-02-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 62 και 63 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οχτώ (8) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
2.    ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
3.    ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ    
4.    ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
5.    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ    
6.    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
7.    ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
8.    ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Βαλασιάδου Κατερίνα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο και μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι μετά από περίπου ένα χρόνο λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και με την ανάλογη εμπειρία που έχουμε αποκτήσει για τον τρόπο λειτορυγίας της – αφού πρόκειται για ένα νέο συλλογικό όργανο που προβλέπεται από τον Καλλικράτη- μπορούμε με ασφάλεια να σχεδιάσουμε και να ψηφίσουμε έναν κανονισμό λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα ρυθμίζει λεπτομερώς τις διαδικασίες λειτουργίας της και έκδοσης αποφάσεων της.
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΕΤΑΑ, που προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
- την εισήγηση του προέδρου,
- τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει το παρόν σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας, ο οποίος θα είναι στο εξής ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.


H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2012.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ    

ΤΑ   ΜΕΛΗ
1.    ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.    ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
3.    ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.    ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
5.    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6.    ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7.    ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 6378 φορές