Εκτελεστική Επιτροπή 10/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αριθ.Αποφ. 10


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου  Πέλλας (άρθρο 63γ Ν. 3852/2010)

Στα Γιαννιτσά, σήμερα Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή  ύστερα από την 4244/22-01-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οχτώ (8) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
2.    ΤΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
3.    ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
4.    ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ    
5.    ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ    
6.    ΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
7.    ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
8.    ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Βαλασιάδου Κατερίνα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:
«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.
Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 περ. γ’ του ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. Για το σκοπό αυτό και κατ’ εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 86 του ν. 3852/2010,  ζητήσαμε από τα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων να εισηγηθούν τα έργα προτεραιότητας ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα και τις ανάγκες των κατοίκων της κοινότητας τους.
Τα ανωτέρω συμβούλια υπέβαλαν στο Δήμο τις αποφάσεις τους που αφορούν το τεχνικό πρόγραμμα.
Η αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου,  επεξεργάστηκε τις προτάσεις των δημοτικών και των τοπικών κοινοτήτων λαμβάνοντας υπόψη της τα συνεχιζόμενα έργα καθώς και τις ανάγκες του Δήμου ως προς την εκτέλεση των νέων προτεινόμενων έργων, μας υπέβαλε σχέδιο το οποίο καλούμεθα να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για την τελική κατάρτιση και υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κατά τόπο Αντιδημάρχους οι οποίοι αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα εκτέλεσης των συνεχιζόμενων και νέων έργων. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα οικονομικά μεγέθη που αφορούν τις προτάσεις των νέων έργων, στις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις των συνεχιζόμενων έργων, στον τρόπο χρηματοδότησης αυτών και με δεδομένο την οικονομική στενότητα που υπάρχει στο Δήμο λόγω των αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων πρότεινε το τεχνικό πρόγραμμα που θα καταρτίσει και θα εισηγηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή να περιέχει τα απολύτως αναγκαία και απαραίτητα έργα αφού από το νόμο υπάρχει η ρητή υποχρέωση εκτέλεσης των συνεχιζόμενων έργων.
Με βάση τα ανωτέρω πρότεινε την ψήφιση του σχεδίου του τεχνικού προγράμματος που κατέθεσε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

 

  • Κατεβάστε την αρ. 10 απόφαση κάνοντας κλικ εδώ >>
Διαβάστηκε 6759 φορές