Διακοπή των μαθημάτων για την Τρίτη 02 Απριλίου 2013 στο 2ο Γενικό Λύκειο Γιαννιτσών

Γιαννιτσά  19/03/2013

Αριθμ. Απόφ.  74/2013
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος  Πέλλας

Έχοντας υπόψη :

1.          Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου».

2.          Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 του άρθρου 94 παρ.4 περ.27 περί «η διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου» .

3.          Το γεγονός ότι έχουν λάβει κλητήριο θέσπισμα είκοσι ένας (21) καθηγητές του 2ου Γενικού Λυκείου Γιαννιτσών από τον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης για να εμφανιστούν αυτοπροσώπως  στις 02 Απριλίου 2013 στο Β’ Τριμελές Εφετείο και να καταθέσουν  σε δικαστική υπόθεση που αφορά το 2ο Γενικό Λύκειο Γιαννιτσών.

4.          Το με αριθ. πρωτ. 221/06-03-2013 έγγραφο του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών με το οποίο ζητούν για την ασφάλεια των μαθητών να παραμείνει το σχολείο κλειστό στις 02 Απριλίου 2013 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό του εγγράφου.

5.          Το με αριθ. πρωτ. 2548/08-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας με το οποίο συνηγορεί στο αίτημα του Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών να παραμείνει κλειστό το σχολείο στις 02 Απριλίου 2013.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    

1.   Τη διακοπή των μαθημάτων για την Τρίτη 02 Απριλίου  2013 στο 2ο Γενικό Λύκειο Γιαννιτσών  για λόγους ομαλής λειτουργίας του σχολείου και ασφάλειας των μαθητών αφού στη συγκεκριμένη ημερομηνία θα απουσιάζουν είκοσι ένας (21) καθηγητές του σχολείου προκειμένου  να παρευρεθούν στο εν λόγω δικαστήριο.

 2. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο 2ο Γενικό Λύκειο Γιαννιτσών και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 4544 φορές