Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 17-4-2013, ώρα 18:30

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 17-4-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πέλλας (δίμηνα).
2)    Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας , έτους 2012.
3)    Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας , έτους 2012.
4)    Εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Πέλλας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006.
5)    Έγκριση ή μη παράτασης της προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την διερεύνηση σκοπιμότητας αναμόρφωσης της λειτουργικότητας και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πέλλας.
6)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Αγροτική οδοποιϊα Δ.Δ Λάκκας και Πλαγιαρίου Δήμου Κύρρου.
7)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή της οδού Οδυσσέα Ελύτη , Α.Μ. 86/2009.
8)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή της οδού Άγιοι Σαράντα, Α.Μ. 58/2010.
9)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Πέλλας , για το Πακέτο Β΄- MLS Πληροφορική Α.Ε.
10)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Πέλλας , για το Πακέτο ΙΒ΄-
Φίλιππος Νάκας ΑΒΕΕ-ΤΕ.
11)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Πέλλας , για τα  Πακέτο Β΄ Δ’ Ε΄ και ΙΒ΄ - Τεκτερίδης Γαβριήλ ΑΒΕΕ.
12)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Πέλλας , για τα Πακέτο Α΄ και ΙΑ΄- PANSYSTEMS S.A.
13)    Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: Παρέμβαση στο παλιό κοινοτικό κατάστημα Εσωβάλτων και μετατροπή του σε Λαογραφικό Μουσείο , των ειδικών όρων της και την έγκριση των μελετών.
14)    Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: Ανάπλαση της οδού Λεφάκη εισόδου προς το αρχαιολογικό μουσείο Πέλλας της Δ.Κ. Πέλλας , των ειδικών όρων της και την έγκριση των μελετών.
15)    Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα « Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 » του ΥΠΕΚΑ για την χρηματοδότηση της πράξης με  τίτλο «Βελτίωση – αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου( Πλατανότοπου ) στη Δημοτική Κοινότητα Γιαννιτσών
16)    Yποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα « Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 » του ΥΠΕΚΑ για την χρηματοδότηση της πράξης με  τίτλο «Κατασκευή ενεργειακού συστήματος  θέρμανσης – ψύξης χώρων με χρήση αβαθούς γεωθερμίας ανοικτού κυκλώματος  στο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών».
17)     Υποβολή  πρότασης στο πρόγραμμα « Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του ΥΠΕΚΑ για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο « Διαμόρφωση πάρκου και πεζοδρομίου στο Ο.Τ 205 στη  Δ.Κ. Κρύας Βρύσης».
18)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε Γιαννιτσών, Α.Μ. 7/2011.
19)    Έγκριση διενέργειας προμηθειών με απευθείας ανάθεση.
20)    Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων.
21)    Διαγραφές οφειλών.
22)    Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
23)    Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2013.
24)    Διοργάνωση της 3ης  Ανθοέκθεσης 2013 του Δήμου Πέλλας.
25)    Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
26)    Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας – γραφείου του Δημοτικού Σχολείου Αμπελιών  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμπελιών.
27)    Ψήφιση πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
28)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

  • Εισηγητής του 1ου , 26ου,27ου και 28ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ξηρός Βασίλειος
  • Εισηγητής του 2ου θέματος ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Φάκκας Απόστολος.
  • Εισηγητής του 3ου θέματος ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευαγγέλου.
  • Εισηγητής από το 4ο μέχρι και το 18ο θέμα , η Τ.Υ του Δήμου.
  • Εισηγητής του 19ου, 20ου,  21ου , 22ου, 23ου και 24ου θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βασιλειάδης Βασίλειος
  • Εισηγητής του 25ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σαμόπουλος Νικόλαος.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 4379 φορές