Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 9-10-2013, ώρα 19:00

Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 9-10- 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πέλλας για το 2014
2) Έγκριση της αριθμ. 34/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την ψήφιση ισολογισμού – απολογισμού της για το έτος 2011.
3) Έγκριση της αριθμ. 107/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την ψήφιση ισολογισμού – απολογισμού της για το έτος 2012.
4) Υποβολή έκθεσης παρακολούθησης και αξιολόγησης του Ετήσιου προγράμματος Δράσης του Δήμου Πέλλας.
5) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας , καταθληπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας.
6) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου: Διερεύνηση σκοπιμότητας αναμόρφωσης της λειτουργικότητας και βελτίωση της οδικής ασφάλειας ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πέλλας.
7) Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Πέλλας .
8) Ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών κατασκευής του έργου με τίτλο: Αρδευτικό δίκτυο περιοχής ποτάμι Μπέϊκα Τ.Κ. Παλαιφύτου Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου του Δήμου Πέλλας.
9) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: Αρδευτικό δίκτυο περιοχής  ποτάμι Μπέϊκα Τ.Κ. Παλαιφύτου Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου του Δήμου Πέλλας , με αριθμ. μελέτης 8/2011 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 του Ν. 3669/2008
10) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου με τίλτο: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης νέας Πέλλας , με αριθμ. μελέτης 1/2010 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν.3669/2008.
11) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος Μυλοτόπου.
12) Έγκριση ειδικής εντολής εκτέλεσης εργασιών για το έργο με τίτλο: Κατασκευή βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας , καταθληπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας.
13) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2013 , αναμόρφωση πρ/σμού για την εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου ΚΑΠΗ Κρύας Βρύσης.
14) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας – Δήμου Πέλλας και Νοσοκομείου Γιαννιτσών για την σύνταξη μελέτης και κατασκευής του έργου: Επισκευή– συντήρηση Λαογραφικού Μουσείου Γιαννιτσών.
15) Καταρχήν λήψη απόφασης οριοθέτησης – διευθέτησης δημοτικού ρέματος στο αγρόκτημα της Τοπικής Κοινότητας Παλαιφύτου.
16) Ανάκληση της αριθμ. 146/2011 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας που αφορά εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πλαγιαρίου.
17) Μερική ανάκληση της αριθμ. 358/2012 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας που αφορά εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αξού.
18) Δωρεάν παραχώρησης χώρου ( αίθουσας) του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου στον πολιτιστικό σύλλογο ΄΄ Μέγας Αλέξανδρος ΄΄ για λειτουργικές του ανάγκες.
19) Διαγραφή οφειλών
20) Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
21) Έγκριση της αριθμ. 186/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την υποβολή κατάστασης – έκθεσης υλοποίησης Β ΄τριμήνου πρ/σμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Πέλλας.
22) Έγκριση προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Πέλλας για το χρονικό διάστημα από 1/11/2013 μέχρι και 30/6/2014 ( Α.Μ. 26/2013, πρ/σμός: 28.639,74€ με ΦΠΑ).
23) Έγκριση προμήθειας αναλώσιμων ειδών μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2013 , Α.Μ. 27/2013, πρς/μός: 28.639,74 €.
24) Βράβευση των πρώτων αριστούχων μαθητών των τριών τάξεων του Γυμνασίου Δ.Ε Πέλλας του Δήμου Πέλλας για το σχολικό έτος 2012-2013.
25) Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα του Δημάρχου και ψήφιση δαπανών μετακίνησής του.
26) Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2013.
27) Μίσθωση χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων ανακύκλωσης.
28) Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Γιαννιτσών Ο.Τ 218α και 218β ( αριθμ. απόφαση 67/2013 Ε.Π.Ζ).
29) Παραχώρηση τμήματος οδού για εξετάσεις υποψηφίων οδηγών( αριθμ. απόφαση 57/2013 Ε.Π.Ζ).
30) Κατάργηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών
31) Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
32) Κατάργηση επαγγελματικής άδειας , λόγω μεταφοράς.
33) Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας
34) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής  του 1ου και από το 4ο μέχρι και 15ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 2ου και 3ου θέματος η πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας κα Λαγομάτη Ηλιάνα.
Εισηγητής από το 16ο μέχρι και το 27ο θέμα ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βασιλειάδης Βασίλειος.
Εισηγητής του 28ου και 29ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ.. Δεληγιαννίδης Κων/νος
Εισηγηής του 30ου,31ου και 32ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σαμόπουλος Νικόλαος
Εισηγητής του 33ου και 34ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ξηρός Βασίλειος

                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ


                                                  ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 3778 φορές