Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση 20-12-2013, ώρα 19:00

Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 20-12- 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 , τις όμοιες του άρθρου 26 του Ν. 3203/2003 και του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2012.
 
Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βασιλειάδης Βασίλειος.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 3435 φορές