Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17-1-2014

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά   13-01-2014
Αριθμ. Πρωτ:1868                                                  

 
   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Στάμκος Γρηγόριος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2)  Βασιλειάδης Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε..
3)  Καζαντζίδης Σωκράτης, μέλος  της Ο.Ε
4)  Κωβαίος Κων/νος , μέλος της Ο.Ε.
5)  Μαντζούκη Μαρία, μέλος της Ο.Ε.
6)  Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
7) Παπανικολάου Νικόλαος , μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.
9) Ουραηλίδης Χαράλαμπος, μέλος της Ο.Ε


ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
    
Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  17-01-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 μ.μ., για τη λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 67, 72 και 74 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διάθεση εξειδικευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικ. έτους 2014.
2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δ.Πέλλας οικ. έτους 2014
3. Εξέταση ενστάσεως κι έγκριση ή μη πρακτικού «Αποκατάσταση πρανούς κι οδοποιίας στον οικισμό Λεπτοκαρυάς Δ.Κ. Γιαννιτσών» Πρ/μου:31.500,00€, Α.Μ.20/2013
4. Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ. 626,247,248 αγροτ. Τ.Κ. Δυτικού

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3442 φορές