Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23-09-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                                     
Γιαννιτσά, 18-09-2014
Αριθμ.Πρωτ: 51075
Τηλ. 2382350892                             
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3)  Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4)  Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  23-09-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., για τη λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
2. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄τριμήνου οικ. έτους 2014 στο Δ.Σ. Πέλλας
3. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας έτους 2015
4. Άσκηση έφεσης κατά της αρ.15/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών
5. Διάθεση πίστωσης 861,00€ για τον καθαρισμό του παρκέ του κλειστού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
6. Διάθεση πίστωσης 442,80€ για προμήθεια κώνων φωσφοριζέ πιστοποιημένων 54εκ. για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
7. Διάθεση πίστωσης 1773,11€ για προμήθεια φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων για τις ανάγκες της Υπηρ. Πρασίνου του Δ.Πέλλας
8. Διάθεση πίστωσης 645,49€ για προμήθεια υλικών για τη συντήρηση κι επισκευή κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων του Δ.Πέλλας
9. Διάθεση πίστωσης 1.162,35€ για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού
10. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αδρανών υλικών (3Α, μπαζοχάλικο) για την συντήρηση των έργων οδοποιίας του Δήμου Πέλλας Α.Μ.18/2014, Πρ/μου:10.059,48€
11. Αποδοχή δωρεάς 4.000€ από τον Σαπαντζή Δημήτριο
12. Διάθεση πίστωσης, καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Αντικατάσταση ξύλινης στέγης και κεραμοσκεπής στο 4ο Δημ. Σχολ.Γιαννιτσών» Α.Μ.:8/2014
13. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση ξύλινης στέγης και κεραμοσκεπής στο 4ο Δημ. Σχολ.Γιαννιτσών»
14. Ακύρωση της αρ.152/2014 απόφασης Οικ.Επ. Δ.Πέλλας κατόπιν  των Ν.: 4250/2014, 4278/2014, 4281/2014 κι εκ νέου καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση οδού Λεφάκη εισόδου προς το αρχαιολογικό μουσείο Πέλλας της ΔΚ Πέλλας» Α.Μ.3/2012, Πρ/σμος:307.500,00€ με την ίδια, δια της 150/2014 απόφασης Οικ.Επ., συγκροτηθείσα Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
15. Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Παλ. Μυλοτόπου», Α.Μ.9/2014,  Πρ/μου:73.700,00€ με ΦΠΑ
16. Έγκριση ή μη πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «προμήθεια τροφίμων, γάλακτος υπαλλήλων και ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας από 1-9-2014 έως 30-6-2015», Α.Μ.13/2014, Πρ/μου:274.115,98€ με ΦΠΑ»
17. Εξέταση της α.π.:48491/5-9-2014 προδικαστικής προσφυγής της Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε. κατά της αρ.186/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
18. Εξέταση της α.π.:48642/8-9-2014 προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας ΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. κατά της αρ.186/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
 ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 4278 φορές