Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 27-10-14


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά   23-10-2014
Αριθμ. Πρωτ:58071
ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ταχ. Δ/νση :Χατζηδημητρίου- Εθν. Αντίστασης, γωνία
Ταχ. Κώδικας : 581 00
Πληροφορίες : Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο:2382350892                             
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3)  Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4)  Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.

                                        
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  27-10-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.,  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    Σύνταξη σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δ. Πέλλας οικονομικού έτους 2015
2.    Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
3.    Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 14.994,40€
4.    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 6.514,76€ για την ηλεκτροδότηση δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης  στο Σταυροδρόμι
5.    Έγκριση ή μη υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/14 οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν υποβάλει αίτηση
6.    Διάθεση πίστωσης 615,00€ για προμήθεια απολυμαντικού-καθαριστικού υγρού για τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δ.Πέλλας
7.    Διάθεση πίστωσης 4.766,16€ για προμήθεια φαρμάκων (εντομοκτόνων) και προστατευτικών ειδών (μάσκες άνθρακα με βαλβίδα, γάντια νιτριλίου πλεκτά) για τις ανάγκες εντομοκτονίας του Δ.Πέλλας
8.    Διάθεση πίστωσης 1.230,00€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δ.Πέλλας
9.    Διάθεση πίστωσης 858,54€ για προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού
10.    Διάθεση πίστωσης 1.620,00€ για προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος
11.    Διάθεση πίστωσης 1.706,63€ για προμήθεια αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου
12.    Διάθεση πίστωσης 1.049,81€ για προμήθεια εξοπλισμού ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου
13.    Διάθεση πίστωσης 11.070,00€ για μίσθωση χωματουργικού μηχανήματος για την επισκευή των αγροτικών δρόμων των Τ.Κ. και οικισμών Αραβησσού, Λάκκας, Κρώμνης, Καρυώτισσας και Σταυροδρομίου
14.    Διάθεση πίστωσης 9.225,00€ για καθαρισμό και διαμόρφωση το χώρου του παλιού αμμορυχείου της Τ.Κ. Αραβησσού
15.    Διάθεση πίστωσης 2.164,80€ για μίσθωση γερανοφόρου-καλαθοφόρου μηχ/τος για τις ανάγκες κλαδέματος των ψηλών δέντρων των κοινόχρηστων χώρων
16.    Διάθεση πίστωσης 5.774,85€ για μίσθωση χωματουργικών μηχ/των για τον καθαρισμό των αγροτικών δρόμων και την επισκευή του δικτύου άρδευσης της Τ.Κ. Αμπελειών
17.     Διάθεση πίστωσης 22.140,00€ για μίσθωση χωματουργικών μηχ/των για την επισκευή των αγροτικών δρόμων της Δ.Κ. Γιαννιτσών και των Τ.Κ. και οικισμών Πενταπλατάνου, Ελευθεροχωρίου, Αμπελειών, Αξού, Αρχοντικού, Δαμιανού, Λεπτοκαρυάς, Αθύρων, Αγροσυκιάς και Δυτικού
18.    Διάθεση πίστωσης 11.623,50€ για μίσθωση χωματουργικού μηχ/τος για τη διαμόρφωση του πρώην ΧΑΔΑ Κρ.Βρύσης, τον καθαρισμό και τη διαμόρφωση του χώρου των πρώην σφαγείων Κρ.Βρύσης και τον καθαρισμό αρδευτικών καναλιών της Δημ.Εν. Κρ.Βρύσης
19.    Διάθεση πίστωσης 1.166,02€ για αναγόμωση πυροσβεστήρων
20.    Διάθεση πίστωσης 2.573,00€ για προμήθεια φυτών για τις ανάγκες της Υπηρ. Πρασίνου του Δ.Πέλλας
21.    Διάθεση πίστωσης 879,45€ για προμήθεια ειδών (προστατευτικός φεγγίτης, πόρτες, προστατευτικά κάγκελα) για τις ανάγκες του  9ου Δημ. Σχολ.Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
22.    Διάθεση πίστωσης 853,08€ για προμήθεια υλικών (οικοδομικός σίδηρος, τσιμεντότουβλα) για τις ανάγκες του συγκροτήματος Νηπιαγωγείων, 1ου, 9ου και 14ου Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
23.    Αποδοχή δωρεάς 2.800,00€ από τον κ.Γεωργιάδη Αλέξανδρο
24.    Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας για τη σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2014-2015, Πρ/μου:60.242,56€, Α.Μ.21/2014
25.    Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια αδρανών υλικών (3Α, μπαζοχάλικο) για την συντήρηση των έργων οδοποιίας του Δ.Πέλλας» Α.Μ.18/2014, Πρ/μου:10.059,48€
26.    Εξέταση ένστασης κι έγκριση ή μη του πρακτικού του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού», Α.Μ.16/2014, Πρ/μου:20.009,76€ με ΦΠΑ
27.    Καθορισμός νέας ημ/νίας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις Δημοτικές Ενότητες Κρύας Βρύσης και Πέλλας
28.    Καθορισμός παράτασης ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:«Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Πενταπλάτανος του Δ.Πέλλας», (Α.Μ.97/2011, πρ/μος:4.270.000,00€)
29.    Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Πέλλας σύμφωνα και με το α.π.:15349/ΚΣ/20-10-2014 έγγραφο του ΜΟΠΑΔΙΣ για το διαγωνισμό του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Μ.Αλεξάνδρου (Α.Μ.29/2012, Πρ/μος:3.231.210,00€)» και λήψη απόφασης για παράταση ή μη της ισχύος των προσφορών καθώς και των εγγυητικών επιστολών του εν λόγω διαγωνισμού
30.    Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ.143δ, 143ε, 94 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αγίου Λουκά
31.    Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ. 120 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Λιπαρού
32.    Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ. 1085, 243, 1800, 811, 1276 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Γαλατάδων
33.    Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ. 773α, 773β, 773γ, 773δ αγροτεμαχίων Γυψοχωρίου της Τ.Κ. Τριφυλλίου
34.    Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.1030Ε  αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Καρυώτισσας
35.    Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ. 18 και 486 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Παλαιφύτου
36.    Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ. 32 και 33 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
37.    Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.92 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Μελισσίου


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3957 φορές