Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. 31-10-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 31-10-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Ψήφιση Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πέλλα για το 2015.
2) Γνωμοδότηση για την εξαγορά του υπ’ αριθμ. 269 οικοπέδου της Τ.Κ. Αγροσυκιάς , ιδιοκτησίας δημοσίου, από ιδιώτη.
3) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε Γιαννιτσών Α.Μ. 7/2011.
4) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης οδών- πεζοδρόμων – χώρων πρασίνου περιοχής παλαιών Σφαγείων έως Δημαρχείο Γιαννιτσών, Α.Μ 12/2010.
5) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη γέφυρα της Τ.Κ. Δυτικού, Α.Μ. 73/2011.
6) Έγκριση ή μη της ένστασης της αναδόχου εταιρείας « ΑΞIΟΝ ΤΕΧΙΚΗ ΑΕ» του έργου με τίτλο: Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθληπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας.
7) Έγκριση ή μη της γραπτής εντολής εκτέλεσης εκσκαφών σε βραχώδες έδαφος στο έργο: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Νέας Πέλλας.
8) Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας.
9) Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης προσωρινών λυόμενων κατασκευών για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
10) Κατά αρχήν λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου σε πρόταση καινοτομίας ιχθυοκαλλιέργειας.
11) Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010.
12) Εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ( ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας
13) Ορισμός Δ.Σ στην επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 1590/86 , όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2307/1995.
14) Ορισμός Δ.Σ, ως μελών της Εκτιμητικής Επιτροπής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006.
15) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου και για την αγορά ή μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων , σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.
16) Ορισμός Δ.Σ στην επιτροπή του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999.
17) Ορισμός δύο (2) Δ.Σ , ως μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο για την Πολιτική Προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3013/2002.
18) Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλώσεων των κτηνοτρόφων.
19) Ορισμός Δ.Σ, ως αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή του άρθρου 3 του Π.Δ 51/2006 για την χορήγηση βεβαιώσεων παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
20) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή έκδοσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3377/2005.
21) Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
22) Ορισμός Δ.Σ στην επιτροπή παραλαβής εργασιών που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980.
23) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας, στη γενική του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, περιόδου 1940-1945.
24) Ψήφιση πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
25) Τροποποίηση της αριθμ. 168/2010 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Πέλλας.
26) Καθορισμός τελών Λαϊκών αγορών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014.
27) Διαγραφή οφειλών.
28) Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
29) Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2014.
30) Παράταση σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Δ.Ε Κρύας Βρύσης και Πέλλας του Δήμου Πέλλας.
31) Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 61.500,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πράξη: Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου Πέλλας.
32) Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 24.224,30 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την χρηματοδότηση της μελέτης « Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κύρρου ( Α φάση)».
33) Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης , φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου Δήμου Πέλλας έτους 2014- 2015.
34) Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
35) Προσκυρώσεις κοινόχρηστων δημοτικών εκτάσεων από πράξεις εφαρμογής της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Γιαννιτσών.
36) Εκμίσθωση αγροτεμαχίων , α) Τ.Κ. Δροσερού, β) Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου γ) Τ.Κ Εσωβάλτων  
37) Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
38) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής από το 10 μέχρι και το 24ο θέμα και του 36ου και 38ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής από το 1ο μέχρι και το 9ο  θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 9ου και του 25ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος.
Εισηγητής από το 26ο μέχρι και το 35ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος  
Εισηγητής του 37ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης Κυριάκος.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 4062 φορές