Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην υπηρεσία μας κατατέθηκε Αίτηση για χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Εργασιών Εκσκαφής: επί της οδού Διγενή, από αριθ. 36 έως αριθ. 40, στα Γιαννιτσά του Δήμου Πέλλας.


Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Αίτησης Εργασιών Εκσκαφής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 της ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 725/23/2012 (ΦΕΚ 5 Β/5-1-2012), από την οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, όσοι Πάροχοι επιθυμούν να προβούν σε εκσκαφή στην ίδια Περιοχή Εκσκαφής εντός του αμέσως επομένου εξαμήνου, υποβάλλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές. Πάροχοι οι οποίοι δεν υποβάλλουν Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, δεν έχουν δικαίωμα εκσκαφής κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο εντός της συγκεκριμένης Περιοχής Εκσκαφής, εκτός των εξαιρέσεων της ίδιας ΚΥΑ.

Συνημμένα παρατίθεται σκαρίφημα.

Γιαννιτσά, 19-12-2014


Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διαβάστηκε 3596 φορές