Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. 31-3-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 31-3-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Ψήφιση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Πέλλας 2015-2019.
2) Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ  α΄ και  β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών .
3) Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 518 και 518α της επέκτασης σχεδίου Γιαννιτσών.
4) Απένταξη από το πρόγραμμα δάσωσης γεωργικών γαιών του Καν. 2080/92 σε διάφορες κοινότητες του Δήμου Πέλλας.
5) Καταγραφή στοιχείων παραγωγών και αριθμό καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων δημοτικών εκτάσεων αγροκτημάτων του Δήμου Πέλλας για την καλλιεργητική περίοδο 2014-2015.  
6) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δήμο Γιαννιτσών Ν. Πέλλας  Α.Μ. 11/2011
7) Έγκριση της 3ης παράτασης της πράξης: Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος για την παρακολούθηση ποιότητας – ποσότητας πόσιμου νερού του Δήμου Πέλλας  με κωδικό ΟΠΣ 217136.
8) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Αποδυτήρια Γαλατάδων Α.Μ.106/2010
9) Έγκριση ή μη  πρωτοκόλλου  προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Αποπεράτωση αποδυτηρίων Γαλατάδων Α.Μ. 152/2010.
10) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: Κατασκευή δεξαμενής – αντλιοστασίου και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Τσαϊρια Σταυροδρομίου  Α.Μ. 7/2012.
11) Αποδοχή της αριθμ. 25763/20-2-2015 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: Πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού Δήμου Πέλλας, στο πρόγραμμα « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2015» και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου να υπογράψει το συμφωνητικό αποδοχής των όρων ένταξης.
12) Έγκριση ή μη της 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Αμπέλια Δ.Κ. Νέου Μυλοτόπου Δ.Ε Κύρρου του Δήμου Πέλλας
13) Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αγροτική οδοποιϊα Τ.Κ. Παλαιού Μυλοτόπου.
14) Παράταση η μη περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή τμημάτων οδών Πλαστήρα- Καράϊτση και ασφαλτόστρωση Κ. Μεθοδίου – Ολυμπιονικών – Σουμελάς Δ.Ε Γιαννιτσών.
15) Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου:  Κατασκευή πεζοδρόμων Ησιόδου- Β. Ανθοπούλου- Αγίας Αικατερίνης – Στρ. Μυριβίλη – Βενέζη – Μ. Μπότσαρη – Τ. Ηλιοπούλου ( Ο.Τ 510-511) και Μητρ. Εδέσσης Παντελεήμονος , Α.Μ. 32/2010.
16) Έγκριση της μελέτης : Ενεργειακή μελέτη εφαρμογής σχολικού κτιριακού συγκροτήματος.
17) Ψήφιση πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δ. Πέλλας.
18) Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων :α) Δ.Κ. Γιαννιτσών β) Δ.Κ. Πέλλας γ) Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου.
19) Εκμίσθωση με δημοπρασία αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αραβησσού για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
20) Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
21) Αίτημα για αλλαγή λαϊκής αγοράς επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών .
22) Χορήγηση νέων παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
23) Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του πρ/σμού  Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2014 του Δήμου Πέλλας.
24) Διαγραφή οφειλών.
25) Αίτημα για μείωση μισθώματος περιπτέρου.
26) Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα από 1-7-2015 μέχρι 30-6-2016  πρ/σμού: 1.354.34882 € Α.Μ 10/2015
27) Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του  Δήμου Πέλλας για το έτος 2015.
28) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Πέλλας.
29) Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα του κ. Δημάρχου και ψήφιση δαπανών μετακίνησής του.
30) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου 2ου 17ου 18ου 19ου και 30ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 4ου 5ου 20ου 21ου και 22ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης Κυριάκος.
Εισηγητής του 3ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος
Εισηγητής από το 6ο  μέχρι και το 16ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου
Εισηγητής από το 23ο μέχρι και το 29ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστηκε 3331 φορές