Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 30-7-2015

Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο  :2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                      
                                                
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  30-7-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός κι έγκριση των όρων  ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδού στην ΔΕ Κύρρου-Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2015" Α.Μ.:21/2014, Πρ/μού:615.000,00€
2. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Τοπικής Κοινότητας Αραβησσού Δ.Πέλλας», Α.Μ.17/2014, Πρ/μος:361.000,00€ (με ΦΠΑ)
3. Εξέταση ένστασης κι έγκριση ή μη πρακτικού (1ου σταδίου) του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των νομικών του προσώπων για το χρονικό διάστημα από 1-7-2015 μέχρι 30-6-2016», Α.Μ.10/2015, Πρ/μος: 1.354.348,82€ με ΦΠΑ
4. Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά της αρ.218/2015 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3376 φορές