Συμπληρωματική απόφαση ορισμού αντιδημάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αρ. Απόφασης: 595 
Γιαννιτσά, 02-11-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Πέλλας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 περί ορισμού Αντιδημάρχων, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 6 του Ν.4071/12 και ισχύει σήμερα.
3. Την αριθ. 563/2014 Απόφαση Δημάρχου Πέλλας περί ορισμού Αντιδημάρχων.
4. Την αριθ. 594/2015 Απόφαση Δημάρχου Πέλλας αποδοχής παραίτησης του κ. Σπυρίδη Παντελή του Θεοχάρη από το αξίωμα του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.
5. Τις διατάξεις των παρ. 3ε του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται από το σύνολο των αντιδημάρχων, ο αριθμός των δικαιούμενων αντιμισθία.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 75,80, 88 και 89 του ν. 3463/06 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
7. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Καθαριότητας και της αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων πολιτικής προστασίας για τον Δήμο Πέλλας.

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α. Συμπληρώνει την αριθ. 563/2014 Απόφαση Δημάρχου Πέλλας και ορίζει Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Καθαριότητας τον δημοτικό σύμβουλο Καραφυλλιά Ανδρέα του Δρόσου και του αναθέτει τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν την καθαριότητα, το περιβάλλον, το πράσινο, την πολιτική προστασία, καθώς και εκείνες που αφορούν τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Ο ανωτέρω έχει το δικαίωμα να επιλέξει είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής του θέσης είτε την αντιμισθία.

Β. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία  ημερήσια εφημερίδα του Νομού Πέλλας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 2759 φορές