Αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Στην υπηρεσία μας κατατέθηκε Αίτηση για χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Εργασιών Εκσκαφής: επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Κωνσταντινουπόλεως, από τις οδούς Μ. Καλομοίρη έως και 80 μέτρα πριν την διασταύρωση με την Εθνική Οδό 2 “Θεσσαλονίκη – Γιαννιτσά – Έδεσσα”, στα Γιαννιτσά του Δήμου Πέλλας.
Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Αίτησης Εργασιών Εκσκαφής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 της ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 725/23/2012 (ΦΕΚ 5 Β/5-1-2012), από την οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, όσοι Πάροχοι επιθυμούν να προβούν σε εκσκαφή στην ίδια Περιοχή Εκσκαφής εντός του αμέσως επομένου εξαμήνου, υποβάλλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές. Πάροχοι οι οποίοι δεν υποβάλλουν Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, δεν έχουν δικαίωμα εκσκαφής κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο εντός της συγκεκριμένης Περιοχής Εκσκαφής, εκτός των εξαιρέσεων της ίδιας ΚΥΑ.
Συνημμένα παρατίθεται σκαρίφημα.

Γιαννιτσά, 04-12-2015

Διαβάστηκε 2092 φορές