Πρόσκληση Ιδιοκτητών Ακινήτων Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Αμπελειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό εκπόνηση μελέτη «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής επέκτασης Αμπελειών Δήμου Πέλλας».
2. Τις παραγράφους 5 και 6 του Ν. 1337/83 για επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 2242/94 (ΦΕΚ162Α) για την πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας και άλλες διατάξεις.
3. Την αριθμ. 7988/3445/6-12-84 (ΦΕΚ862/ΖΒ) απόφαση του τότε ΥΧΟΠ για τη διαδικασία και τρόπο σύνταξης της Πράξης Εφαρμογής.
4. Την αριθμ. 93027/7188/94 (ΦΕΚ877/ΖΒ) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ για το χρόνο και τρόπο δημοσιότητας της πρόσκλησης για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας κ.λ.π.
5. Το από 20-8-1985 Π.Δ. ΦΕΚ 414/30-8-1985 τεύχος Δ, Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή επέκτασης οικισμού Αμπελειών Δήμου Πέλλας να προσέλθουν στη Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Πέλλας στην οδό Μητροπόλεως 31 στα Γιαννιτσά, από την 10/03/2016 έως και την 25/03/2016 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου:
α) Να λάβουν γνώση των διαγραμμάτων και των κτηματολογικών πινάκων της πράξης εφαρμογής (7η ανάρτηση).
β) Να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις.
γ) Να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας εάν δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα.

     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

      ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 1889 φορές