Ανακοίνωση για τις βοσκήσιμες γαίες του Δήμου Πέλλας έτους 2016

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Ανακοινώνει ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4351/2015 (Φ.Ε.Κ. 164/4-12-2015, τ. Α΄),οι βοσκήσιμες γαίες που βρίσκονται στην περιφέρεια Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και των οποίων η κυριότητα, νομή, κατοχή ή χρήση έχουν οι συγκεκριμένοι Ο.Τ.Α., διατίθενται κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που έχουν την έδρα εκμετάλλευσής τους στο Δήμο αυτόν και σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους οι οποίοι αποδεδειγμένα κάνουν χρήση των εν λόγω βοσκήσιμων γαιών. Εφόσον ικανοποιούνται οι παραπάνω ανάγκες και αποδεδειγμένα βάσει του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, υπάρχει περίσσευμα βοσκήσιμης γης σε κάποιες Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, αυτή διατίθεται σε κτηνοτρόφους άλλων όμορων περιοχών.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω καλούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Πέλλας μέχρι την Τετάρτη 27 Απριλίου 2016, να υποβάλλουν δήλωση, ως προς τον αριθμό των ζώων που έχουν στην κατοχή τους, για την εκτροφή των οποίων θα χρησιμοποιήσουν βοσκήσιμες δημοτικές εκτάσεις για το έτος 2016.

Οι ανωτέρω δηλώσεις θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ως εξής :

  1. Για τη δημοτική ενότητα Γιαννιτσών στο Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας (δημοτικό κατάστημα Γιαννιτσών - 1ος όροφος).
  2. Για τις λοιπές δημοτικές ενότητες στα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών (δημοτικά καταστήματα των εδρών των δημοτικών ενοτήτων).
  3. Οι κτηνοτρόφοι που δεν θα υποβάλλουν δήλωση, δεν θα συμπεριληφθούν στις καταστάσεις βοσκής και δεν θα εκδίδονται γι’ αυτούς βεβαιώσεις κατοχής ζώων και βοσκής για οποιαδήποτε χρήση.

Από το Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 2012 φορές