Απόφαση εξουσιοδότησης υπογραφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αρ. Απόφασης: 254 
Γιαννιτσά, 24-05-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Πέλλας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πέλλας(ΦΕΚ 786/Β/2016), όπου έχει συσταθεί οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3463/06 περί εξουσιοδότησης υπογραφών.
4. Τις αριθ. 224/2016 και 225/2016 Αποφάσεις τοποθέτησης του προσωπικού στις Διευθύνσεις, στα τμήματα και στα γραφεία, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας.
5. Την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Πέλλας.

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εξουσιοδοτεί τους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους του Δήμου Πέλλας, για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, την επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων και φωτοαντιγράφων:

Σταυρίδου Δήμητρα  του Γεωργίου του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας
Μούτα Αγάπη του Κίμων του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας
Δερβίσσης Κων/νος του Γεωργίου του κλάδου ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας
Τσανίδου Χαρίκλεια του Τριαντάφυλλου του κλάδου ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας
Αποστολίδης Απόστολος του Αθανασίου του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας
Ιακωβίδης Φίλιππος του Παναγιώτη του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας
Καλευράς Δημήτριος του Παναγιώτη του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας
Μιχαλάκας Χρήστος του Γεωργίου του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας
Οικονομόπουλος Γεώργιος του Θωμά του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας

Η παρούσα να αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας και να τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 1869 φορές