Απόφαση Αυτοτελούς Τμ. Δημοτικής Αστυνομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αρ. Απόφασης: 327
Γιαννιτσά, 04-07-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Πέλλας

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/10 «Περί Αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
2. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 44 του ν.3979/2011
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.3463/06
4. Τις διατάξεις του Κεφ. Ε’ παρ.3 Μεταβίβαση αρμοδιότητας και ανάθεση υπογραφής της εγκ.43/2014 ΥΠΕΣ
5. Τις διατάξεις του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πέλλας(ΦΕΚ 786/Β/2016), όπου έχει συσταθεί οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του αυτοτελούς τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, για την εύρυθμη λειτουργία της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Αναθέτει στον κ. Επιτροπάκη Αθανάσιο, ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο την εποπτεία του αυτοτελούς τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας και όλων των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το άρθρο 9 του Ο.Ε.Υ του Δήμου Πέλλας.
Την υπογραφή όλων των εγγράφων που προκύπτουν από την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
Επίσης, αναθέτει τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Για την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
Η παρούσα ισχύει από 04-07-2016 και μέχρι την κατάργησή ή ανάκλησή της.
Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και να κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 1845 φορές