Απόφαση εξουσιοδότησης υπογραφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αρ. Απόφασης: 605
Γιαννιτσά, 04-09-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Πέλλας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3463/2006.
3. Τις αριθ. 578/2014 και 592/2014 Αποφάσεις Δημάρχου Πέλλας περί τοποθέτησης και αναπλήρωσης Διευθυντών και Προϊσταμένων.
4. Την αριθ. 596/2014 Απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών στους Διευθυντές και Προϊσταμένους του Δημοτολογίου.
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Πέλλας και των Αποκεντρωμένων τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Δημοτικών Ενοτήτων (Κρ.Βρύσης, Μ.Αλεξάνδρου, Κύρρου και Πέλλας).

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α) Εξουσιοδοτεί τους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους:
Για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και για την υπογραφή των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης που αφορούν τα Δημοτολόγια, τα Μητρώα Αρένων και τα εκλογικά του Δήμου Πέλλας, καθώς και την επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων και φωτοαντιγράφων που αφορούν τα Δημοτολόγια, τα Μητρώα Αρρένων και τα Εκλογικά των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ:
- Αλτάνη Ελένη-Νίκη του Γεωργίου του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Β’
- Μανώλα Μαρία του Άγγελου  ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων με βαθμό Ε’
- Χ¨Στεφάνου Ελένη του Χαράλαμπου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Ε’
- Σεβαστάκης Αργύριος Ηρακλή ειδικότητας ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου με βαθμό Ε’
- Χατζόγλου Ιωάννα του Μιχαήλ του κλάδου ΤΕ17 Βιβλιοθηκονόμων με βαθμό Γ’

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ.Ε ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
- Χάλη Μαρία του Αποστόλου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Δ’

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ.Ε Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
- Μίγκου Ελένη του Δημητρίου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Ε’
- Διαφωνίδου Χρυσοβαλάντω του Ευστρατίου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Ε’

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ.Ε ΚΥΡΡΟΥ
- Παπαδοπούλου Πετρούλα του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Ε’

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ.Ε ΠΕΛΛΑΣ
- Βλαδίτσης Δημήτριος του Πέτρου του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ’

Β) Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πέλλας και να τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 869 φορές