Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 25-08-2017

Γιαννιτσά, 21-8-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 31865
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  25-08-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Κατάρτιση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2017 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2.  Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δ.Πέλλας στο Δ.Σ. Πέλλας
3.  Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2017 για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών επισκευής οχημάτων των διαφόρων υπηρεσιών του Δ.Πέλλας
4.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.600,28€ για κατασκευή κάγκελων μήκους 100m στο πάρκο Παλαιφύτου Δ.Πέλλας
5.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 4.960,00€ για υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη συγκεκριμένης πρότασης χρηματοδότησης δημιουργίας κέντρου επιμόρφωσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής για νέους στον αγροτικό τομέα προς τον Φορέα «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»
6.  Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 7,3 στρ. από το αριθ.1516στ αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου Δ.Πέλλας
7.  Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας: «σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2017-2018», Α.Μ.11/2017, Πρ/μού:73.942,44€ με το ΦΠΑ
8.  Λήψη μέτρων επί της μελέτης στατικής επάρκειας του 3ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών
9.  Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό του έργου: «Κατασκευή, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε.Μεγ. Αλεξάνδρου», (Α.Μ.29/2012, Πρ/μος:3.231.210,00€), της εταιρείας 'ΤΗΑLΙΣ Ε.S. S.Α.΄ ως μέλους της Κ/ξίας «Κ/Ξ THALIS E.S. S.A.-ΚΑΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ», κατόπιν της υπ΄αριθμ.141/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1402 φορές