Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-10-2017

Γιαννιτσά, 13-10-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 40884
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.

ΘΕΜΑ:  "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 17-10-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
2. Διάθεση πίστωσης, ανάθεση της προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες αστικού πρασίνου του Δ.Πέλλας έτους 2017», Α.Μ.16/2017, Πρ/μού: 9.858,31€
3. Καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού  το έργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου και κατασκευή αγωγού ομβρίων Ελευθεροχωρίου» Α.Μ.13/2017, Πρ/μος: 250.000,00€
4. Καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για το έργο: «Διαμόρφωση δρόμου καθέτου της Ε.Ο. Γιαννιτσών-Θεσσαλονίκης (3ο χλμ)», Α.Μ.8/2017, Πρ/μος: 216.633,52€
5. Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας: «προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για συντήρηση φθαρμένων ασφλατοστρωμένων δρόμων Δ.Πέλλας, έτους 2017» Α.Μ.15/2017, Πρ/μού:15.314,00€
6. Επικύρωση ή μη του αρίθμ.πρωτ.:40202/10-10-2017 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «προσθήκη κατ΄ επέκταση ισογείου κτίσματος στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών» Α.Μ.11/2017, Πρ/μου:89.295,73€ (με το ΦΠΑ), κατόπιν της αριθμ.163/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
7. Εξέταση ένστασης κι έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρίας «Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.» του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή «ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Κύρρου», Α.Μ.6/2013, Πρ/μού:3.181.306,97€
8. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή «ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Κύρρου», Α.Μ.6/2013, Πρ/μού:3.181.306,97€

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1300 φορές