Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-12-2017

Γιαννιτσά, 08-12-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 49205
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»


    Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 12-12-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Νομική υποστήριξη πρώην Αντιδημάρχου Μ.Αλεξάνδρου κ. Τοπάλογλου ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης
2. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δ.Πέλλας στο Δ.Σ. Πέλλας
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.387,00€ για την επισκευή κάδων απορριμμάτων (αλλαγή πάτου, βάψιμο, ρόδες) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας Δ.Πέλλας
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 9.305,46€ για προμήθεια ξυλείας, ασφαλτικού κεραμιδιού και λοιπών υλικών για τη συντήρηση κι επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Δαμιανού Δ.Πέλλας
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 5.580,00€ για μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για τις αποψιλώσεις και κλαδεύσεις υψηλών, επικίνδυνων δέντρων κοινόχρηστων χώρων Δ.Πέλλας
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.078,80€ για προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 10.252,92€ για προμήθεια ειδών φωταγώγησης για τις ανάγκες του εορταστικού στολισμού του Δ.Πέλλας
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 4.667,98€ για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση γέφυρας Λεπτοκαρυάς»
9.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.660,36€ για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή σωληνωτού οχετού Τ.Κ. Αμπελειών»
10. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2017», Α.Μ.5/2017 Πρ/μου:70.675,66€ με ΦΠΑ
11. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Διαμόρφωση δρόμου καθέτου της Ε.Ο. Γιαννιτσών-Θεσσαλονίκης (3ο χλμ)», Α.Μ.8/2017, Πρ/μος: 216.633,52€
12. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου και κατασκευή αγωγού ομβρίων Ελευθεροχωρίου», Α.Μ.13/2017, Πρ/μος: 247.000,00€
13. Χορήγηση προκαταβολής, ισόποσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Μ.Αλεξάνδρου» (Α.Μ.29/2012, Πρ/μος:3.231.210,00€)
14. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ.91/2017 απόφαση Συμβουλίου της Δ.Κ. Γιαννιτσών)
15. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Πέλλας  Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ.9/2017 απόφαση Συμβουλίου της Δ.Κ. Πέλλας)
16. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 247 και 248 αγροτεμαχίων της Τ.Κ.Δυτικού Δ.Πέλλας
17. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων έκτασης 5.257,60τμ. και 3.915τμ. από το αριθμ. 1516στ αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου Δ.Πέλλας
18. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 23στρ. από το αριθ.394 αγροτ., τμήματος έκτασης 2,7στρ. από το αριθμ.543 αγροτ. καθώς και του αρίθμ. 179 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αμπελειών Δ.Πέλλας
19. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρίθμ. 14, 427-2 και 427-18 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Εσωβάλτων Δ.Πέλλας
20. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρίθμ.1825Κ αγροτεμαχίου Τ.Κ. Αθύρων Δ.Πέλλας
21. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρίθμ.401 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Τριφυλλίου Δ.Πέλλας
22. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρίθμ.48 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Αγίου Λουκά Δ.Πέλλας
23. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος από το αριθμ.1136  αγροτεμάχιο έκτασης 4,044στρ. Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
24. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος από το αριθμ.1320Γ  αγροτεμάχιο έκτασης 15στρ. Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου Δ.Πέλλας για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 1235 φορές