Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-12-2017

Γιαννιτσά, 18-12-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 50405
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"


    Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 22-12-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
2. Παραγραφή απαιτήσεων τρίτων λόγω παρέλευσης πενταετίας
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 589,01€ για προμήθεια ειδών εξοπλισμού ήχου για ανάγκες ηχητικών-μικροφωνικών εγκαταστάσεων του Δ.Πέλλας
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 657,20€ για προμήθεια κώνων και αυτοκόλλητων σήμανσης για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 522,85€ για προμήθεια σπόρων και φυτοπαθολογικού υλικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου Δ.Πέλλα
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.934,40€ για μίσθωση μηχανημάτων για κατεδάφιση περίφραξης Δ. Γηπέδου Αξού
7. Aπευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση γέφυρας Λεπτοκαρυάς»
8. Aπευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή σωληνωτού οχετού Τ.Κ. Αμπελειών»
9. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Καρυώτισσας Δ.Πέλλας (όπως αυτά καταγράφονται στην αριθμ.38/2017 απόφαση Τ.Κ. Καρυώτισσας)
10. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας (όπως αυτά καταγράφονται στην αριθμ.101/2017 απόφαση Δ.Κ. Γιαννιτσών)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 1024 φορές