Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-01-2018

Γιαννιτσά, 25-01-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2296
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"


    Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 26-01-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής Διενέργειας) συνοπτικών διαγωνισμών δημοσίων έργων του Δ.Πέλλας, έτους 2018
2. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής Διενέργειας) ανοικτών, ηλεκτρονικών διαγωνισμών δημοσίων έργων του Δ.Πέλλας, έτους 2018
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 65.705,29€ για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Πέλλας», Α.Μ.22/2017, Πρ/μού:65.705,29€
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 106.000,00€ για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στο δρόμο προς ΧΥΤΑ», Α.Μ.8/2018, Πρ/μού:106.000,00€

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 929 φορές