Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 30-01-2018

Γιαννιτσά, 26-01-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2408
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"


Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  30-01-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανακλήσεις κι ανατροπές αναλήψεων δαπανών οικονομικού έτους 2017
  2. Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας έτους 2018», Α.Μ.3/2018, Πρ/μού:124.054,44€
  3. Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης, έγκριση ανάθεσης της προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου του Δήμου Πέλλας έτους 2018», Προϋπολογισμός: 29.999,65€
  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 7.201,24€ για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή οχετού 1ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Δυτικού»
  5. Καθορισμός κι έγκριση των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Πέλλας», Α.Μ.22/2017, Πρ/μού:65.705,29€
  6. Καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή γέφυρας στο δρόμο προς ΧΥΤΑ», Α.Μ.8/2018, Πρ/μού:106.000,00€
  7. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας (όπως αυτά καταγράφονται στην αριθμ.6/2018 απόφαση Δ.Κ. Γιαννιτσών)
  8. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δ.Πέλλας

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 907 φορές