Διαγωνισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας για το Δήμο Πέλλας 2018

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
και Προμηθειών
Πληροφορίες: Σπουρτούδη Ιωάννα
Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου, 581 00
Τηλέφωνο: 23823 50851, Fax: 2382025240
mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Γιαννιτσά, 6-2-2018, ΑΠ:3235

Ο Δήμαρχος Πέλλας


προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας ειδών καθαριότητας (CPV: 39830000-9 και 19640000-4) για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας  (NUTS: EL 524) για το έτος  2018, προϋπολογισμού  124.054,44  ευρώ με το Φ.Π.Α.24%. Η προμήθεια δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της αριθμ. 3/2018 μελέτη της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 02/03/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.  Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 09/03/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας της προμήθειας,   μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλ. 2.000,88 € και εκδίδεται υπέρ του Δήμου Πέλλας από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Τ. Μ.Ε.Δ.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.giannitsa.gr. Επίσης μπορούν για σχετικές πληροφορίες να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας.

Ο Δήμαρχος
Γρηγόριος Στάμκος

Διαβάστηκε 1127 φορές