Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16-02-2018

Γιαννιτσά, 12-02-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 3689
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"


Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  16-02-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας οικονομικού έτους 2018 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 14.979,20€ για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες σίτισης αδέσποτων σκύλων Δ.Πέλλας
3. Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Πέλλας έτους 2018», Α.Μ. 1/2018, Πρ/μού:96.645,60€
4. Διάθεση πίστωσης 3.660,36€ για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή σωληνωτού οχετού Τ.Κ. Αμπελειών»
5. Διάθεση πίστωσης 4.667,98€ για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση γέφυρας Λεπτοκαρυάς»
6. Διάθεση πίστωσης 3.962,61€ για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Τοποθέτηση κρασπέδων στην περιοχή Τσαλί-ΔΕ Γιαννιτσών»
7. Διάθεση πίστωσης 2.811,43€ για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση τσιμενταύλακα & γέφυρας στη ΔΕ Κρύας Βρύσης»
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 31.957,46€ για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγ. Παρασκευής (ΟΤ 6)», Α.Μ.7/2018, Πρ/μού:31.957,46€
9. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή οχετού 1ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Δυτικού»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 949 φορές