Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16-03-2018

Γιαννιτσά, 16-03-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 7870
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"


Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  20-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύνταξη ετήσιου προγράμματος δράσης Δ.Πέλλας έτους 2018
2. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δ.Πέλλας στο Δ.Σ. Πέλλας
3. Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για οχήματα του Δήμου για την περίοδο 2018-2019», Α.Μ.2/2018, Πρ/μού:142.141,20 € με το Φ.Π.Α.
4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας για επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων καθαριότητας από το σχέδιο του Κανονισμού Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Προστασίας Περιβάλλοντος Δ.Πέλλας

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 895 φορές