Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 30-03-2018

Γιαννιτσά, 26-03-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 8825
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε. 
2) Σκορδής Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
3) Σεραϊδης Πέτρος, μέλος της Ο.Ε.
4) Λούσπα Ερασμία, μέλος της Ο.Ε.
5) Δεληγιαννίδης Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.
7) Καστερίδης Ευστάθιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής"


Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 30-03-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθμ.90/16 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών
2. Εξώδικος συμβιβασμός και κατάργηση δικών μεταξύ της κ. Χρυσάνθης Μουχτάρη του Γεωργίου, συζ. Κων/νου Χατζηπέτρου και του Δ.Πέλλας
3. Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 24.800,00€ για την προμήθεια δύο οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Καθαριότητας του Δ.Πέλλας
5. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας έτους 2018», Α.Μ.3/2018, Πρ/μού:124.054,44€
6. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Πέλλας», Α.Μ.22/2017, Πρ/μού:65.705,29€
7. Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγ. Παρασκευής (ΟΤ 6)», Α.Μ.7/2018, Πρ/μού:31.957,46€
8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Κ. Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ. 33/2018 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Γιαννιτσών)
9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.24 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Π.Μυλοτόπου του Δ.Πέλλας
10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 5,846στρ. από το αριθ.1516στ αγροτεμάχιο Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου του Δ.Πέλλας
11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αγροτεμαχίου Τ.Κ. Πλαγιαρίου του Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ. 5/2018 απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ. Πλαγιαρίου)

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 1018 φορές