Περίληψη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για το έργο "Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Καρυώτισσας Δήμου Πέλλας"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ: 9/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 197.377,24 Ευρώ με ΦΠΑ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:  21157

interreg logo

ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

1) Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Γυμνασίου Καρυώτισσας Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 197.377,24 € (με ΦΠΑ).

2) Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.

3) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου  5 παρ.1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 83010/4098/2-8-2017(2710 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπόν συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπός/ συντονιστής αυτής.

4) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

4.1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

Α) σε κράτος- μέλος της Ένωσης,
Β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ)
Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπο ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
Δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ 2,3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ 1(ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ. κοινοπραξία).

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.183,50 €.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση (30) τριάντα ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Το υπό δημοπράτηση έργο αποτελεί μέρος του παραδοτέου  "Del. 3.1.1 Energy efficiency upgrade in schools" της πράξης με τίτλο "Energy Efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy" και ακρωνύμιο "ENPOL-EE". H πράξη συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας ‘Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020’ του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία της Περιόδου 2014-2020»  με ποσοστά κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής 85% και 15% αντίστοιχα και έχει κωδικό έργου στο ΠΔΕ: 2018ΕΠ40860011.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Πέλλας με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα αρχεία της πρόσκλησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΩΤ. ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 847 φορές