Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης "Μελέτη όλων των σταδίων για την αποκατάσταση και επανάχρηση του κοινοτικού υδρόμυλου στην Αραβησσό"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ               
Γιαννιτσά 03/09/2018
Aριθ. Πρωτ. : 21753

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Πέλλας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΑΒΗΣΣΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με προεκτιμώμενη αμοιβή 51.305,24 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Η μελέτη περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επί μέρους κατηγοριών μελετών:

κατηγορία μελέτης 07 – Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης μύλου και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου)
• κατηγορία μελέτης 08 – Στατική Μελέτη
• κατηγορία μελέτης 09 – Μελέτες Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας www.giannitsa.gr
Πληροφορίες: κ. Αννέτα Στάχταρη, στο τηλέφωνο 2382350809, Fax επικοινωνίας 2382029033, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πέλλας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25-09-2018.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
και διαθέτουν πτυχία τάξης ως εξής :
Για κατηγορία μελέτης 07 Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης μύλου και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου) : Α΄ και ‘Ανω
• Για κατηγορία μελέτης 08 (Στατική Μελέτη) :  Α΄ και ‘Ανω
• Για κατηγορία μελέτης 09 (Μελέτες Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές) : Α΄ και ‘Ανω

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 1167 φορές